AVÍS LEGAL

Avís Legal i informació sobre les condicions d’ús del lloc web

MERCARISTA, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

MERCARISTA, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de MERCARISTA, S.L

1. Dades identificatives:

Denominació social: MERCARISTA, S.L
Domicili social: C/ DE CRONOS 10, 28037 (MADRID)
CIF: B86196656
Adreça de correu electrònic: CONTACTO@ARA-TECH.ES
Dades d’inscripció en el Registre Mercantil de Madrid: TOM 28792, SECCION 8, FOLI 26, FULLA M518419, INSC 1.

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini WWW.ARA-TECH.ES, assumeixen i es comprometen a respectar.

2 . Definicions

“Pàgina”, domini ARA-TECH.ES que es posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
“Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la Pàgina.
“Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini ARA-TECH.ES, les quals conformen la informació i els serveis que MERCARISTA, S.L posa a la disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, gravacions, programari, aspecte, dissenyo gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.
“Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara java, javascript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
“Enllaç”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.
“Cookies”, mig tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa MERCARISTA, S.L avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s’implantin en la Pàgina.

3.Usuaris / Condicions d’ús

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de WWW.ARA-TECH.ES atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal.

Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

WWW.ARA-TECH.ES proporciona l’accés a articles, informacions i dades (d’ara endavant, “ELS CONTINGUTS”) propietat de MERCARISTA, S.L. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.                                              Algunes pàgines del lloc web (WWW.ARA-TECH.ES) poden permetre la participació mitjançant comentaris, podent en tal cas qualsevol usuari enviar textos a través del formulari establert a aquest efecte. En enviar aquests textos, fent clic en l’enllaç corresponent, L’USUARI es compromet i accepta, a fer un ús adequat dels continguts que WWW.ARA-TECH.ES ofereix a través del seu web, a no emprar-los per a:

incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
provocar danys en els sistemes físics i lògics d’ARA-TECH.ES, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
En definitiva, a respectar la legislació aplicable, la moral i bons costums generalment acceptades, l’ordre públic i les presents condicions generals d’accés i utilització.

A aquest efecte, L’USUARI s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per MERCARISTA, S.L, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’USUARI s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, L’USUARI no podrà:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita de MERCARISTA, S.L, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de MERCARISTA, S.L o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

De la mateixa manera, L’USUARI reconeix:

Que MERCARISTA, S.L no respondrà de cap forma per les opinions abocades pels usuaris, que participen sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
Que els comentaris dels usuaris no representen les opinions de MERCARISTA, S.L, dels seus socis o dels seus empleats.
Que MERCARISTA, S.L no garanteix, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels usuaris. En tal sentit, tots els comentaris rebuts seran revisats automàticament per un filtre antispam i moderats, quant a la seva forma, per un administrador del lloc web, que actuarà en tot cas respectant les llibertats democràtiques d’expressió i informació.

Així mateix, MERCARISTA, S.L es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, WWW.ARA-TECH.ES no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al que es preveu en la normativa d’aplicació.

 • Política de privacitat. Protecció de Dades

  MERCARISTA, S.L és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l’USUARI i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat. Per això, MERCARISTA, S.L insisteix en la lectura obligada de la seva “Política de Privacitat” https://ara-tech.es/politica-de-privacidad/

  Enllaços

  Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per MERCARISTA, S.L. Per això, MERCARISTA, S.L no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a WWW.ARA-TECH.ES, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

  Així mateix, aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina Web i la nostra (WWW.ARA-TECH.ES) hauran d’observar i complir les condicions següents:

  No serà necessària autorització prèvia quan l’Enllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de MERCARISTA, S.L.
  No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web de MERCARISTA, S.L.
  No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre MERCARISTA, S.L els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.
  No es declararà ni es donarà a entendre que MERCARISTA, S.L ha autoritzat l’Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’Enllaç.
  La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Enllaç.
  La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  Modificació de l’Avís Legal

  Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, MERCARISTA, S.L es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc web, de la configuració i disseny d’aquest i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars. Per tant, L’USUARI ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.

 • Propietat intel·lectual / industrial

  MERCARISTA, S.L és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MERCARISTA, S.L o bé dels seus llicenciadors, estant tots els drets reservats.

  Qualsevol ús no autoritzat prèviament per MERCARISTA, S.L, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

  L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MERCARISTA, S.L. Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de MERCARISTA, S.L.

  Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat de MERCARISTA, S.L o, si és el cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

  D’igual mode els Continguts són propietat intel·lectual de MERCARISTA, S.L, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de MERCARISTA, S.L o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MERCARISTA, S.L.

  La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de MERCARISTA, S.L o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

  Cookies

  Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els Llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa MERCARISTA, S.L informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per a identificar el PC de l’Usuari permetent reconèixer-li en les seves pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per a no permetre l’ús de cookies en les seves visites al web site.

  MERCARISTA, S.L és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l’USUARI i per això, insisteix en la lectura de la “Política de Cookies” https://ara-tech.es/cookies/

  Disponibilitat de la pàgina

  MERCARISTA, S.L no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, MERCARISTA, S.L no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en L’USUARI que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

  MERCARISTA, S.L exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

  La funció dels Enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

  MERCARISTA, S.L tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:

  La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web,
  Un mal funcionament del navegador o l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

  MERCARISTA, S.L no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

  L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de MERCARISTA, S.L de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, MERCARISTA, S.L no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

  Qualitat de la Pàgina

  Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, MERCARISTA, S.L fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.

  La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

  MERCARISTA, S.L exclou tota responsabilitat per les decisions que L’USUARI pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

  Disponibilitat dels Continguts

  La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. MERCARISTA, S.L, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, MERCARISTA, S.L advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

  Jurisdicció

  Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Madrid renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

  Legislació aplicable

  Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola.

  Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

  Contacte

  En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.ara-tech.es/, si us plau dirigeixi’s a contacto@ara-tech.es.

  L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 03-03-2023.